Kız Öğrencilerimiz İçin Hazırlanmış Şehit Esma Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdumuza Sınırlı Sayıda Öğrenci Alınacaktır. Yurtlar İletişim: Şehit Esma Kız Öğrenci Yurdu: 0555 998 1058 – / Yeşilova Yüksek öğrenim (ERKEK) Öğrenci Yurdu: 0262-323 2065 - 0551 2554688 / Barbaros Ortaöğretim Erkek Öğrenci Konukevi: 0537 882 8352
Duyurular

Kız Öğrencilerimiz İçin Hazırlanmış Şehit Esma Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdumuza Sınırlı Sayıda Öğrenci Alınacaktır. Yurtlar İletişim: Şehit Esma Kız Öğrenci Yurdu: 0555 998 1058 


Yurtlar İletişim: Şehit Esma Kız Öğrenci Yurdu:  0555 998 1058 – / Yeşilova Yüksek öğrenim (ERKEK) Öğrenci Yurdu: 0262-323 2065 - 0551 2554688 / Barbaros Ortaöğretim Erkek Öğrenci Konukevi: 0537 882 8352


Kocaeli Hava Durumu
Etkinlik Takvimi
Özlü Sözler
“Yeryüzündeki alimler, gökteki yıldızlar gibidir.”
Sponsorlarımız
Sitemizi Tavsiye Ediniz
Sitemizi arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz memnun kalırız.
 
  
Ziyaretçi Bilgileri
Bugün: 17
Dün: 50
Toplam: 20251
  Tüzüğümüz

BİRİNCİ KISIM

ADI, MERKEZİ, GAYE ve FAALİYET KONULARI

1.    BÖLÜM

ADI ve MERKEZİ

madde :1. İLİM YAYMA CEMİYETİ adlı bir dernek kurulmuştur. Derneğin merkezi İstanbul’dur.

GAYESİ

madde :2. Yürürlükteki mevzuat dairesinde memleketin kalkınmasına fay­dalı hukuki, dini, ahlâki, edebi, içtimai, fenni, sınai ve zirai bilgileri yaymak, özellikle Milli Eğitim Temel Kanununun genel amacında belirtilen millî, ahlâki dinî, mânevi ve kültürel değerleri benimse­yen, koruyan, geliştiren, vatanını ve milletini seven bir toplumun yetişmesine katkı sağlayacak eğitim ve kültür faaliyetlerinde bulun­mak; ahlâka ve âdâba uygun olmayan davranışların, içki, kumar ve uyuşturucu gibi fert ve cemiyet hayatında büyük zararlar doğuran kö­tü alışkanlıkların zararlarını açıklayan yayın yapmaktır.

Cemiyet, hiçbir suretle siyasetle uğraşmaz.

ÇALIŞMA KONULARI, FAALİYET ŞEKİLLERİ

madde : 3. Cemiyet, tüzüğün 2. maddesinde yazılı gayeye ulaşmak için, ilgili mevzuat dairesinde bizzat veya diğer ilgililerle müştereken, aşağıda belirtilen ve gayesiyle ilgili benzeri konularda faaliyet gösterir:

a) Gayede belirtilen ilimlerin yayılması için kitap, mecmua, ga­zete ve risaleler çıkarmak; radyo, televizyon ve diğer yollarla yayın yapmak,

b) İlmin yayılmasına hizmet eden ilmî ve hayri müesseseler ile vakıflar kurmak, diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurul­muş ve kurulacak müessese ve vakıflarla işbirliği yapmak,

c) Seminer, panel, sempozyum, konferans gibi ilmi toplantılar tertiplemek; bu gibi toplantı ve kongrelere katılmak.

d) Yurt, pansiyon, misafirhane, kütüphane, dershane, kurs, okul, enstitü, ilmi araştırma ve geliştirme merkezleri ile kamp ve dinlenme tesisleri açmak,

e) Yurt içinde ve yurt dışında öğrenim, ihtisas, araştırma yapacak kimselere burs vermek ve gençlerin boş zamanlarını değerlendirme faaliyetine yönelik her türlü yardımı yapmak,

f) Huzurevi, aşevi, sosyal tesisler inşa etmek,

g) Cemiyete bağışta bulunanlar ile ihtiyaç sahiplerine her türlü yardımda bulunmak,

h)Her türlü iktisadi işletmeler kurmak, kurulmuş olanlara ortak olmak,

ı)  Gıda bankacılığı ile iştigal etmek.

Cemiyet ayrıca;

(1) Tüzüğünde gösterilen gayeyi gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir,

(2) Yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açabilir,

(3) Yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir, kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilir,

(4) Amaçları ile ilgisi bulunan alanlarda vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, yetkili organlarının kararıyla platformlar oluşturabilir,

(5) Kamu kurum ve kuruluşlarıyla gayesinde yazılı alanlara giren konularda ortak projeler yürütebilir,

(6) Gayesini gerçekleştirmek için gerek aynından ve gerekse gelirinden faydalanmak üzere taşınmaz mal edinme, inşaat yapma konusunda her türlü tasarrufta bulunabilir,

(7) Yukarıda sözü edi­len müesseseleri kuracaklardan, yurt içinde ve dışında öğrenim, ih­tisas ve araştırma yapacak kimselerden, resmî makamlarca istenecek teminatı gösterebilir.

Cemiyet hizmetleri, gönüllüler ile Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen ücretli personel aracılığıyla yürütülür.

Lüzum görülen personele, Cemiyet gayri menkullerinden veya haricen temin edilecek lojman tahsis edilebilir.

Nerede bulunursa bulunsun iktisap edilecek taşınmaz mallar, Cemiyet tüzel kişiliği adına tescil olunur.

ÜYE OLMA

madde : 4.

İlim Yayma Cemiyeti’nin gayesini benimseyen, bu gayeyi gerçekleştirme vasıflarına haiz, fiil ehliyetine sahip, gerçek veya tüzel kişiler Cemiyete üye olabilir. Cemiyet Yönetim Kurulunca, iki kişinin tezkiyesini hâvi üyelik müracaatı, en geç 30 gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla müracaat sahibine bildirilir. Müracaatı kabul edilen üye, üye kayıt defterine kaydedilir.

Ancak, Türk Silahlı Kuvvetleri ve kolluk kuvvetleri mensupları ile kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri hakkında özel kanunlarında getirilen kısıtlamalar saklıdır.

FAHRİ ÜYELİK

madde :5. Yurt içinde ve dışında fikir ve eserleri ile şöhret yapmış ve bu suretle Cemiyetin gayesine hizmet etmiş ilim adamları ile Ce­miyete fevkalade yardım ve faydalar sağlamış kimselere Yönetim Kurulunun kararı ile fahrî üyelik unvanı verilebilir. Fahrî üyelik sıfatı, muhatabın kabulü ile tekemmül eder.

ÜYELERİN HAKLARI ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

madde : 6. Cemiyet üyeleri eşit haklara sahiptirler. Hiç kimse Cemiyete üye olmaya ve Cemiyette üye kalmaya zorlanamaz.Her üye istifa hakkına sahiptir.  Her üyenin Cemiyetin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Cemiyetten çıkan veya çıkarılan üye, Cemiyet malvarlığında hak iddia edemez. Üyeler Cemiyet nizamına uymak ve sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye, Cemiyetin amacına uygun davranmak, özellikle gayenin gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

madde :7. Her üye, yazı ile bildirmek suretiyle Cemiyetten istifa edebilir. İstifa eden üye birikmiş aidat borcunu ödemekle mükelleftir.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

madde : 8.

a) Adresine taahhütlü mektupla yapılan ihtara rağmen 3 ay içinde aidat borcunu ödemeyen üyeler Yönetim Kurulu tarafından,

b) Üyelikten çıkarmayı gerektiren haklı sebeplerin varlığı tespit edilen üyeler Merkez Haysiyet Divanı kararıyla,

Cemiyet üyeliğinden çıkarılır.

İKİNCİ KISIM

ORGANLAR

madde : 9.

Cemiyet Genel Merkez organları:

a) Merkez Genel Kurulu,

b) Merkez Yönetim Kurulu,

c) Merkez Denetim Kurulu,

d) Merkez Haysiyet Divanı,

e) Yüksek Müşavere Heyetinden ibarettir.

1. BÖLÜM

MERKEZ GENEL KURULU

TEŞKİLİ

madde :10. Merkez Genel Kurulu, Merkez asıl üyeleri ile Şube Ge­nel Kurullarınca seçilmiş üçer delegeden teşekkül eder.

Fahri üyeler, Genel Kurul toplantılarına katılabilir, teklif ve te­mennilerde bulunabilir, ancak oy hakları olmadığından,  Yönetim ve Denetim Kurulları ile Haysiyet Divanına seçilemezler.

TOPLANTILARI

madde : 11. Merkez Genel Kurulu toplantıları, olağan ve ola­ğanüstü olmak üzere iki türlüdür.

OLAĞAN TOPLANTILAR

madde : 12. Olağan toplantılar, her yılın Nisan ayında yapılır.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTILAR

madde : 13. Cemiyetin olağanüstü toplantıları :

a) Merkez Yönetim Kurulu kararı,

b) Merkez Denetim Kurulunun gerekli gördüğü haller,

c) Merkez asıl üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yapılır.

Genel Kurul, toplantıya en geç bir ay içinde Yönetim Kurulunca çağrılır. Denetim Kurulunun veya Cemiyet üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, bir ay içinde Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa, Denetim Kurulunun veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hâkimi  Cemiyet üyeleri arasından üç kişilik bir he­yeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

TOPLANTIYA ÇAĞRI USÛLÜ

madde  : 14. Merkez Yönetim Kurulu, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul, Yönetim Kurulunca en az 15 gün önceden toplantıya çağrılır. Bu maksatla toplantının günü, saati, yeri, gündemi üyelerin adreslerine ve şubelere, mektupla veya diğer usûllerle bildirilir. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün ve saatte yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman, bir haftadan az olamaz.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, aynı usûllerle üyelere duyurulur.

İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması mecburidir. Üyeler, ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Toplantıya çağrı usûlü ve toplantının ertelenmesine ilişkin hususlarda, ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri uygulanır.

TOPLANTI YERİ ve YETER SAYI

madde : 15. Merkez Genel Kurul toplantıları, Merkez Yönetim Kurulu tarafından aksine karar verilmedikçe,   Cemiyet Merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Merkez Genel Kurulu, toplantıya katılma hakkı bulunan merkez üyeleri ile şube delegelerinin teşkil ettiği sayının salt çoğunluğu ile toplanır.

Tüzük değişikliği ve Cemiyetin feshi hallerinde, üçte ikisinin iştirakiyle toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Merkez Yönetim ve Denetim Kurulları asıl üye tamsayısının iki katından az olamaz. Kararlar, her iki toplantıda da hazır bulunanların çoğunluğu ile alınır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

madde : 16. Gündem, Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanır. Mer­kez Denetim Kurulunun gündeme konulmasını istediği maddeler de gündeme dahil edilir.

Genel Kurul toplantısında, yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür; ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin, en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel Kurul, gündemdeki sırayı değiştirebilir.

OY KULLANMA

madde : 17. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır; üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

Organlara üye seçiminde, en çok oy alan asıl ve yedek üyeler kendi aralarında ayrı ayrı sıralanarak, asıl ve yedek üyelik sıfatını kazanırlar.

TOPLANTI USÛLÜ ve DİVAN TEŞKİLİ

madde : 18. Genel Kurul toplantısı, bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.

Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki isimlerinin karşısına imza ederek toplantıya katılırlar.

Listedeki Merkez üye ve şube delegesi imzalarının tetkikinden, gerekli çoğunluğun sağlandığının anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başka­nı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir divan başkanı, bir başkan vekili ve iki kâtip seçilir. Toplantının yönetimi divan başkanına aittir. Kâtipler toplantı zaptını tanzim eder, baş­kan ve başkan vekili ile birlikte imza ederler. Toplantı sonunda, bü­tün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

GÖREV ve YETKİLERİ

madde : 19. Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır:

a) Cemiyet organlarının seçimi, gerektiğinde haklı sebeplerle görevden alınması,

b) Cemiyet tüzüğünün değiştirilmesi,

c) Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,

d) Yönetim Kurulunca hazırlanan muhammen bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

e) Cemiyet için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

f) Cemiyetin federasyona ve konfederasyona katılması veya ayrılması hususunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi,

g) Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilik açılması veya kurulu bulunan şube isminin değiştirilmesi hususunda Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

h) İcabında Cemiyetin feshedilmesi,

i) Mevzuatta ve tüzükte Genel Kurulca yapılması bildirilen di­ğer görevler ile Cemiyetin diğer organlarına verilmemiş olan işlerin yerine getirilmesi.

2. BÖLÜM

MERKEZ YÖNETİM KURULU

TEŞKİLİ

madde : 20. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Genel Kurulunca iki sene müd­detle vazife görmek üzere Cemiyet üyeleri arasından seçi­len 15 asıl, 7 yedek üyeden teşekkül eder. Asıl üyelerden birinci yıl seki­zi, ertesi yıl yedisi için seçim yapılır.

Yedek üye seçimi her yıl yapılır. Asıl ve yedek üyelerden müd­detleri dolanların tekrar seçilmeleri caizdir.

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tamsayısının yarısından aşağıya düşerse, Genel Kurul, kalan Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır.

Çağrının yapılmaması halinde, Cemiyet üyelerinden birinin talebi üzerine, mahalli sulh hâkimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

GÖREV ve YETKİLERİ

madde : 21. Merkez Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine ge­tirir:

a) Tüzükte yazılı gaye ve mevzuların gerçekleştirilmesine çalış­mak,

b) Cemiyeti idare ve temsil etmek ve bu hususta kendi üyeleri ile üçüncü şahıslardan bir veya bir kaçına yetki vermek,

c) Kabul edilen faaliyet programı ile bütçe icaplarını ve Genel Kurul kararlarını yerine getirmek,

ç) Cemiyetin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait tahmini bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

d)  Merkez Genel Kurulunca verilen yetkiye istinaden, Genel Merkez bütçesinde madde ve fasıllar arasında nakil yapmak,

e)  Genel Merkez kadrosunda çalışacak personelin kadro, unvan ve sayısını tespit etmek ve bunları işe almak, ücret ve yolluklarını tespit etmek, gerektiğinde işten çıkarmak,

f) Merkez Genel Kurulunca verilen yetkiye istinaden gerekli yerlerde şube açmak; şube ismi ve yerleşim yerini değiştirmek,

g) Şubeleri denetlemek, şube yönetim kurullarını görevden alıp yerlerine en az üç kişiden müteşekkil geçici yönetim kurulunu tayin etmek,

h) Şubelerin faaliyet programlarını, faaliyet raporlarını ve bütçelerini aynen veya değiştirerek tasdik etmek; kat’î hesaplarını kabul veya reddetmek; red halinde zararı sorumlularına tazmin ettirmek,

ı)  Lüzum görülen yerlerde Genel Kurulca temsilcilik açılmasına karar verilmesi halinde, temsilcileri tespit ve tayin etmek,

i) Mer’î mevzuat, tüzük hükümleri ve Genel Kurul kararlarına uygun olarak gayrimenkul alım-satımı, her türlü tasarruf ile iktisabi ve iltizamî muameleler, istikraz, ipotek ve benzeri işler ile her türlü taahhüt ve sarfiyat hususlarında karar vermek.

j) Cemiyetin sahibi veya zilyedi bulunduğu gayrimenkuller ve nakit ile değerlendirilebilecek her türlü menkul mal ve haklar­dan tamamı veya bir kısmı ile vakıf kurmak veya uygun göre­ceği vakıflara devretmek,

k) İktisadî işletmeler kurmak veya ortak olmak; iktisadî işletmelerle ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek; gerektiği takdirde iktisadî işletmeler kurup işletmek üzere şubeleri yetkilendirmek.

l) Cemiyet leh ve aleyhindeki anlaşmazlık ve davalarda sulh olmak, ibra ve davadan feragatta bulunmak,

m) Cemiyet gayesinin gerçekleştirilmesi ve yürütülmesi için ko­misyonlar kurmak,

n) Gerektiğinde şube Genel Kurullarını olağanüstü toplantıya çağırmak,

o)  Gerekli görülen hususlarda Yüksek Müşavere Heyetinden mütalaa istemek,

ö) Cemiyet faaliyetlerini düzenleyen yönetmelikler hazırlamak,

p) Yönetim Kurulu kararıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, diğer sivil toplum kuruluşları ile platformlar

oluşturmak, oluşturulan platformlara katılmak,

r) Uluslararası faaliyetlere katılmak ve yürütmek.

s) Kamu kuruluşları ile ortak projeleri yürütmek.

ş) Federasyon ve konfederasyonlarda Cemiyeti temsil etmek.

t) Yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan her türlü ayni ve nakdi yardımlara ilişkin gerekli işlemleri yapmak.

u) Tüzüğün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

GÖREV BÖLÜMÜ

madde : 22. Merkez Yönetim Kurulu, seçimden sonra ilk toplantıda genel başkanı seçer. Görev bölümünü yapar, çalışma usulünü tespit eder.

TOPLANTI USULÜ

madde : 23. Merkez Yönetim Kurulu, aksine karar vermedikçe, en az onbeş günde bir toplantı yapar. Görülecek lüzum üzerine re’sen veya üyelerden üçünün yahut Denetim Kurulunun yazılı isteği üzerine başkan, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır.

Toplantıda müzakere ve karar nisabı, yarının bir fazlasıdır. Ancak Yüksek Müşavere Heyeti’nin görüşüne aykırı bir karar verebilmek için, toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin en az üçte ikisinin müspet oyu şarttır.

Mazeretsiz üst üste üç toplantıya gelmeyen üye, Yönetim Kurulu kararı ile müstafi sayılabilir.

BEYANNAME VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

madde : 24. Yönetim Kurulu, yıl sonu itibariyle faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını, yönetmeliğe uygun olarak düzenleyeceği beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdür.

3. BÖLÜM

MERKEZ DENETİM KURULU

TEŞKİLİ ve GÖREVLERİ

madde : 25. Merkez Denetim Kurulu, bir sene müddetle  görev yapmak üzere, Genel Merkez üyeleri arasından seçilen beş asıl ve üç ye­dek üyeden teşekkül eder. Denetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan ve sekreter seçer, çalışma usul ve programını kararlaştırır. Müddeti dolan denetçilerin tekrar seçilmeleri mümkündür.

Merkez Denetim Kurulunun görev ve yetkileri:

a) Cemiyetin tüzüğünde gösterilen gaye ve bu gayenin gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip, göstermediğini incelemek,

b) Defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Cemiyet tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını denetlemek,

c) Para, kıymetli evrak ve sair değerlerin, demirbaş eşya ile menkul ve gayrimenkullerin durumlarını gözden geçirmek, gayri muayyen zamanlarda kasayı kontrol etmek.

d) Merkez Yönetim Kuruluna, en az altı ayda bir müşahede, tetkik ve teftiş neticeleri ile birlikte mütalâalarını muhtevi raporlar vermek.

e)Merkez Yönetim Kurulunun hazırladığı faaliyet raporu, mali rapor ve tahmini bütçe tasarısı hakkındaki mütalâalarını ihtiva eden yıllık raporu Merkez Genel Kuruluna sunmak.

f) İcabı halinde Merkez Genel Kurulununolağanüstü toplantıya çağrılmasını istemektir.

Denetçiler, Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak, müşahede ve mütalâalarını beyan edebilirler, ancak oya katılamazlar.

Merkez Denetim Kurulu, lüzum gördüğü hususlarda Yüksek Müşavere Heyetinden mütalâa isteyebilir.

Merkez Denetim Kurulunun yetkileri bütün teşkilâta şâmildir. Şube denetimlerinde, tahkik ve ıslahı gerektiren haller görüldüğü takdirde, du­rum Merkez Yönetim Kuruluna bildirilir.

4. BÖLÜM

MERKEZ HAYSİYET DİVANI

TEŞKİLİ ve GÖREVİ

madde : 26. Merkez Haysiyet Divanı, bir sene müddetle görev yap­mak üzere Cemiyet üyeleri  arasından  seçilen

5 asıl ve 3 yedek üye­den teşekkül eder. İlk toplantıda başkan ve sekreterini seçer, çalışma usûl ve programını kararlaştırır. İlk toplantıda başkan ve sekreterini seçer.

Merkez Haysiyet Divanı, tüzüğe göre üyelik vasıflarından herhangi birini kaybeden veya Cemiyet gayesine aykırı hareket ve davranışlarda bulunan yahut Ce­miyet ile mensupları aleyhinde bulundukları sabit görülen merkez ve şube üyeleri hakkında, fiillerinin mahiyet ve ehemmiyet derecelerine göre uyarma ve üyelikten çıkar­ma cezası verir.

Merkez Yönetim Kurulunun belgelere dayalı disiplin kovuşturma isteği üzerine, hakkında tahkikata başlanan üye, taahhütlü mektupla davet olunur. Gelenlerin savunmaları alındıktan sonra; gelmeyenlerin ise gıyaplarında evrak incelenir ve gerekli araştırma ve soruşturma yapıldıktan sonra karar verilir.

Merkez Haysiyet Divanı kararları kesindir.

5. BÖLÜM

YÜKSEK MÜŞAVERE HEYETİ

TEŞKİLİ ve GÖREVİ

madde : 27. Yüksek Müşavere Heyeti, Cemiyetin mevzu ve gayesine ilişkin hususlarda bilgi sahibi olan kişiler arasından, bir sene müddetle vazife görmek üzere seçilen 15 üyeden teşkil olunur. İlk toplantıda başkanını seçer.

Yüksek Müşavere Heyeti, re’sen veya Merkez Yönetim Kurulu tarafından talep edilmesi halinde Cemiyetin gaye ve faaliyet konularıyla ilgili hususlarda görüş ve mütalâa bildirir:

Ayrıca, Cemiyet için faydalı gördüğü hususlarda Merkez Yönetim Kuruluna re’sen teklif veya mütalâalarını bildirebilir.

Yüksek Müşavere Heyeti üyeleri, Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak teklif ve temennilerde bulunabilirler, ancak oya katılamazlar.

6. BÖLÜM

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

madde : 28. Genel Kurul toplantısını takip eden 30 gün içinde Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ile Cemiyetin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeler mülki idare amirliğine yazı ile bildirilir.

Cemiyet organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler de aynı usûle tâbidir.

Genel Kurul sonuç bildirimi mevzuata uygun olarak yapılır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

ŞUBELER

KURULUŞ

madde: 29. Merkez Genel Kurulunun kararı ile Merkez Yönetim Kuruluna verilen yetkiye istinaden,   tüzükte belirtilen üyelik vasıflarını hâiz en az 10 kişinin yazılı müracaatı üzerine, uygun görülen yerlerde şubeler açılabilir.

Bu maksatla, Merkez Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, şube açılacak yerin en büyük mülki amirine şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri verir. Şube kurucular kurulu, zorunlu organlarını oluşturacak şekilde mevzuata uygun olarak, ilk genel kurul toplantısını yapar.

ORGANLARI

madde : 30. Şube Organları:

a) Şubeye kayıtlı üyelerden müteşekkil Genel Kurul,

b) Şube Genel Kurulu toplantısında seçilen 7 asıl ve 5 yedek üyeden oluşan Yönetim Kurulu,

c) Şube Genel Kurulunca seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşan Denetim Kurulu’ndan ibarettir.

Ancak, Şube Yönetim Kurulunun teklifi ve Şube Genel Kurulu kararıyla, üye olması aranmaksızın Şube Müşavere Heyeti teşkil edilebilir.

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından başkan, başkan yardımcısı, sekreter, muhasip ve veznedarı seçer.

Denetim Kurulu üyeleri, kendi aralarından bir başkan ve sekreter seçer.

ŞUBE ORGANLARININ FAALİYET, GÖREV ve YETKİLERİ

madde : 31. Şube organlarının faaliyet, görev ve yetkileri Genel Merkez organlarındaki gibidir. Ancak,

a) Şube Genel Kurulu olağan toplantıları iki yılda bir yapılır ve Merkez Genel Kurul toplantısından en az iki ay evvel neticelendirilir.

b) Genel Kurul toplantısı yapılmasına dair çağrı usulü ve ertelenmesine ilişkin konular, Merkez Genel Kurulu hükümlerine tabidir.

c) Şube Genel Kurulu toplantısında, divan heyeti bir başkan ve iki kâtipten oluşur; Merkez Genel Kuruluna katılmak üzere üç asıl ve iki yedek delege seçilir.

d) Şube Yönetim kurullarının; temsil, idare, tasarruf, iltizam yetkileri yalnız şubeye münhasır olup, şubelerin tüzel kişiliği bulunmadığından, Cemiyeti bağlayıcı muamele ya­pamazlar.

e) Müessese kurmak, gayrimenkul alım-satımı ve bağışı, ipotek ve benzeri muameleler, inşaat, gelecek yıllara sâri taahhütler, da­va takip, feragat, kabul, sulh ve ibra için Merkez Yönetim Kurulu’ndan yetki alınması mecburidir.

f) Merkez Yönetim Kurulunun mevzuata, Cemiyet tüzük ve yönetmeliklerine aykırı düşmeyen talimat ve emirlerine uyulması zorunludur.

g) Tahmini bütçe tasarıları, takvim yılı sonuna kadar Genel Merkeze gönderilir ve Merkez Yönetim Kurulunca tasvip veya tâdil edilen hali ile Şube Ge­nel Kuruluna sunulur.

h) Dernekler Kanunu, yönetmelikler ve Cemiyet tüzüğüne göre tutulan defter, makbuz, fatura ve sair belgeler saklanıp denetim için hazır bulundurulur.

i) Faaliyetleri son bulan şubelerin mal varlıkları, defterleri ve sair evrakı, Cemiyet Genel Merkezine devir ve teslim edilir.

j) Genel Merkezin her türlü malûmat istekleri derhal karşılanır.

k) Şube yönetim kurulu, takvim yılı sonu itibariyle faaliyetlerine, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarına dair beyannameyi, her yıl Nisan ayı sonuna kadar yönetmeliğe uygun olarak mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdür. Aynı beyannamenin Genel Merkeze gönderilmesi  de zorunludur.

TEMSİLCİLİK

madde : 32. Merkez Yönetim Kurulu kararıyla, Genel Merkeze bağlı olarak, gerekli görülen yerlerde Cemiyet faaliyetlerini yürütmek maksadıyla temsilcilikler açılabilir. Temsilciliğin, tüzel kişiliği ve bünyesinde organları yoktur.

Temsilcilikler şube veya Merkez Genel Kurullarında temsil edilmezler.

Temsilciliğin adresi, Merkez Yönetim Kurulu kararı ile temsilci olarak görevlendirilen şahıs veya şahıslar tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

PLÂTFORM OLUŞTURMA

madde : 33. Cemiyet, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, benzer dernek, vakıf, sendika ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu kararıyla plâtformlar oluşturabilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

MALÎ HÜKÜMLER

1. BÖLÜM

ÜYELİK AİDATI

madde : 34. Üyelerin ödeyecekleri aidat miktarları  merkez ve şube üyeleri için, Merkez Genel Kurulunca ayrı ayrı tespit edilir.

CEMİYETİN GELİRLERİ

madde : 35. Cemiyetin Gelir Kaynakları:

a) Üye aidatları,

b) Cemiyetçe yapılan yayınlar,  ajanda, takvim, defter, kimlik belgesi, temsil, spor yarışması, konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

c) Cemiyetin mal varlığından elde edilen gelirler,

d) Her nev’i ayni ve nakdi yardımlar ile kurban bağışları,

e) Okul, yurt, kurs ve sair kurumların işletmesine yardım payları,

f) Şartlı veya şartsız bağışlanan veya vasiyet edilen her türlü mal ve hakların vasi­yet şartlarına göre kullanılması, işletilmesi, kiraya verilmesi veya devredilmesinden elde edilen gelirler,

g) İktisadi işletmelerden elde edilen gelirler,

h) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

i) Sair gelirlerden ibarettir.

GELİR ve GİDERLERDE USÛL

madde : 36. Cemiyet gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır.  Bağış ve gelirlerin bankalar ve özel finans kurumları tarafından bizzat veya internet gibi vasıtalarla toplanması halinde banka veya özel finans kurumunun düzenlediği dekont, hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Alındı ve harcama belgeleri ile defter ve sair vesaikin saklanma süresi, özel ka­nunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, beş yıldır.

Cemiyet gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri,  ilgili yönetmeliğe uygun olarak bastırılır ve kullanılır.

Cemiyet gelirlerini toplayacak şahıs veya şahıslar Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Bunlar adına ilgili yönetmelikçe belirlenen esaslar çerçevesinde, Yönetim Kurulu  tarafından yetki belgesi düzenlenir.

HARCAMALAR

madde : 37. Giderler, harcama belgesi ile yapılır. Yönetim Kurulu kararı olmadan hiçbir taahhüt ve harcama yapılamaz. Ancak, Yönetim Kurulu özelliği gereği bazı iş­lerin görülmesi için, üyelerden bir veya bir kaçına yahut teşkil edece­ği bir komisyona harcama yetkisi verebilir. Bu hallerde, belgelere müstenit yapılan masraflar, Yönetim Kurulu toplantısında karara bağ­lanır.

CEMİYETİN BORÇLANMA USÛLLERİ

madde : 38. Cemiyet, lüzumu halinde ve Merkez Genel Kurulu tarafından verilen yetkiye istinaden, Merkez Yönetim Kurulunca tespit edilen usûl ve şekillerde borçlanabilir.

2. BÖLÜM

DEFTER ve KAYITLAR

madde : 39. Cemiyet adına tutulması gerekli defter ve kayıtlar, ilgili yönetmelikte belirtilen usûl ve esaslara uygun olarak tutulur.

Yönetmelikte belirtilen tutulması mecburi defterlerin, dernekler birimi ya da noterden onaylı olması zorunludur.

CEMİYETİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

madde : 40. Cemiyetin iç denetimi, Merkez Genel Kurulu, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Cemiyetin iç denetimi;

a)      Cemi­yet organları, komisyon ve ilgililerin görev, yetki ve sorumluluklarının düzenlenmesi,

b)      Koordineli çalışmanın sağlanması,

c)      Bütçe ile tatbikata konulan çalışma plan ve programının en iyi şekilde gerçekleşmesinin temini,

d)      Yurtlar, burslar, şubeler, muhasebe ve teftiş ile diğer konulara ilişkin gerektiğinde çıkarılacak iç yönetmelikler ve talimatlar yayınla­mak suretiyle sağlanır.

LOKAL AÇMA

madde : 41. Genel Merkez ve şubelerin bulunduğu yerlerde lokal açılabilir. Ancak, lokal açılması ve işletilmesi, mahallin mülki amirliğinden izin alınmasına bağlıdır.

SANDIK KURMA

madde : 42. Cemiyet Genel Merkez ve Şubeleri; sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka isimlerle üyelerine aktarmamak şartıyla; üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle, kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla, yönetmelikte belirtilen çalışma esaslarına uygun olarak  sandık kurabilirler.

BEŞİNCİ KISIM

DİĞER HÜKÜMLER

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

madde : 43. Merkez Genel Kurulunun olağan ve olağanüstü toplantı gündemine konulmak şartı ile tüzük değişikliğine ve Cemiyetin feshine karar verilebilir.

Ancak, tüzük değişikliği veya fesih kararı için, ilk toplantıda üyelerin üçte ikisinin toplantıya katılması ve katılanların üçte iki çoğunluğunun müspet oyu gerekir.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. İkinci toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tamsayısının iki katından az olamaz. Karar için üçte iki çoğunluk şarttır.

CEMİYETİN FESHİ ve TASFİYE

madde : 44.

Feshedilen Cemiyetin para, malvarlığı ve haklarının tasfiyesi, Genel Kurulca tayin edilen en az beş kişilik tasfiye kurulu tarafından kurucusu olduğu İLİM YAYMA VAKFI’na devredilir.

Cemiyetin feshi,  ayrıca  tasfiye kurulunca  mahallin

Mülkî Amirliğine yazı ile bildirilir.

Tasfiye işlemleri sonucu, Cemiyetin defter ve belgelerinin saklanma usulü, süresi ve tasfiyeye ilişkin diğer işlemler, ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılır.

CEZA HÜKÜMLERİ

madde : 45. Dernekler Kanununun amir hükümlerine aykırı hare­ket edenler, kanunun yasakladığı fiilleri işleyenler veya kanunun be­lirttiği mükellefiyetleri yerine getirmeyen Cemiyet yöneticileri ve di­ğer ilgililer hakkında, Dernekler Kanunu’ndaki ceza hü­kümleri tatbik edilir.

Üye Giriş Paneli
E-posta:      
Şifre:        
Şifremi unutum
Başkan'ın Mesajı
Aidat Borcu Sorgulama
   
 
Köşe Yazıları
Anket
Çalışmalarımızı Nasıl Buluyorsunuz?


 
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 4,7151   4,7236
EURO 5,4667   5,4765
       
Sponsorlarımız